ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Do isteka ostalo:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u toku 2022. godine raspisalo međunarodni Konkurs za idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO – vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama koji je bio otvoren od 29. jula do 30. septembra 2022. godine. Kako su u propisanom roku pristigla samo dva konkursna rada, a raspisom Konkursa je bilo propisano da je minimalni broj pristiglih radova tri, donijeta je Odluka o obustavi konkursnog postupka za izbor idejnog arhitektonskog rješenja centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama. 

U cilju stvaranja novog, savremenog, afirmativnog prostora na teritoriji Opštine Berane, koji će svojim sadržajem doprinijeti edukaciji i unaprijeđenju brige o ugroženim životinjskim vrstama, kao i ukupnoj ponudi grada i mapiranju Berana kao posebne turističke destinacije, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, je ponovo raspisalo međunarodni Konkurs za idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO – vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Centra za prihvat životinja sa CITES liste i zoo-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama, na urbanističkoj parceli UP-01, UP-03, UP-05, UP-06 i UP-06a, dijelu UP-04 i dijelu UP-066', a koje obuhvataju katastarse parcele broj 750 i 751, kao i djelove katastarskih parcela 744, 745, 746, 749, 752, 753, 899, 900, 901, 1614/1, 1614/3 и 1614/4, KO Donje Luge, Opština Berane u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Desna obala Lima“ („Sl.list CG – opštinski propisi“ br.18/17). Površina zahvata konkursa iznosi cca 5.8ha.

Od učesnika se očekuje da ponude rješenje koje će, uz svo uvažavanje prirodnih i morfoloških odlika prostora, predložiti novi specifičan sadržaj koji će na adekvatan način tretirati rijeku i ostale zatečene i planirane elemente kontaktne zone obuhvata. Osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, potrebno je obezbijediti pristup sadržajima za sve grupe korisnika. U cilju aktivnog korišćenja prostora neophodno je predmetni zahvat obogatiti sadržajima koji će podstaći na intenzivno korišćenje kakos tanovnike Berana, tako i posjetioce.

Konkursni rokovi

Konkurs je otvoren od ponedeljka, 20. februara 2023. godine.
Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) utorak, 25. april 2023. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 16. maja 2023. godine na internet stranici: www.architecturalcompetitions.me.

Nagradni fond:

Prva nagrada EUR 20,000.00
Druga nagrada EUR 10,000.00
Treća nagrada EUR 5,000.00
Dva otkupa po   EUR 1,500.00

Pitanja učesnika

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka, 23. marta 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni do srijede, 29. marta 2023. godine.

Pitanja se šalju na e-mail adresu: [email protected] ili putem box-a ispod objave:

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi